Επαναπογραφή Ναυτικού Φυλλαδίου

ΕΠΑΝΑΠΟΓΡΑΦΗ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΟΓΡΑΦΗ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΕΠΑΝΑΠΟΓΡΑΦΗ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Να πληροί τα γενικά και ειδικά προσόντα απογραφής:
 • Να έχει συμπληρώσει ημερολογιακά το 17ο έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το 30o , το οποίο θεωρείται ότι συμπληρώνεται την 31η ∆εκεμβρίου του έτους απογραφής (π.δ.256/1986) ή να έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του άνευ ανωτάτου χρονικού ορίου ηλικίας (π.δ.260/2001).
 • Να είναι απόφοιτος Γυμνασίου (π.δ. 256/1986 όπως ισχύει) ή Δημοτικού (π.δ.260/2001 όπως ισχύει).
 • Να μην έχει καταδικασθεί σε κάθειρξη κατά την τελευταία δεκαετία.
 • Να μην έχει καταδικασθεί κατά την τελευταία δεκαετία σε φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου συνολικά για λαθρεμπορία, κλοπή, απάτη, ένεκα παραβάσεων των διατάξεων περί ναρκωτικών και προστασίας του Εθνικού Νομίσματος και για εγκλήματα κατά των ηθών.
 • Να έχει αποφοιτήσει επιτυχώς από το βασικό κύκλο σπουδών Σχολής Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων.
 • Να κριθεί ΙΚΑΝΟΣ από τις Υγειονομικές Επιτροπές Απογραφομένων Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης (ΥΕΑΝΕΘ) ή την Ανώτατη Ναυτική Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ).
 • Να μην έχει καταδικασθεί για αδικήματα του αρθρ.1 Π.∆. 247/89 (Λιποταξία ή Ανυποταξία στο στράτευμα).

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Υπεύθυνη Δήλωση (εμπεριέχεται στην παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση) στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι «δεν έχει την ιδιότητα του πολιτικού ή στρατιωτικού υπαλλήλου του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.ΠΔ.Δ.) ή Κοινωνικοποιημένου Οργανισμού, δεν έχω γενικά ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του ναυτικού και δεν είμαι συνταξιούχος των παραπάνω φορέων.
 2. Πτυχίο βασικού κύκλου σπουδών Σχολής Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων.
 3. Τρεις (03) όμοιες πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες 4,5 Χ 3,5 (όχι από αυτόματο μηχάνημα).
 4. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης από την Εισαγγελία του τόπου γεννήσεως (ζητείται Υπηρεσιακώς).
 5. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους άνδρες (ζητείται Υπηρεσιακώς)
 6. Γνωμάτευση ΥΕΑΝΕΘ / ΑΝΥΕ, Ακτινογραφία Θώρακος μόνο από ∆ημόσιο Νοσοκομείο (ισχύς 6 μήνες).
 7. Φωτοτυπία ταυτότητας.
 8. ∆ιπλότυπο είσπραξης 31,17€ (για την Αττική) ή 41,17€ (για την υπόλοιπη Ελλάδα) από ∆ημόσιο Ταμείο ή μέσω e-παραβόλου.
 9. Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας ναυτικού (ζητείται υπηρεσιακώς)

 

- Πηγή: www.ynanp.gr -

   logo3c
 Επικοινωνήστε μαζί μας...

nautikos.gr

Ναυτιλιακές Διεκπεραιώσεις - Ναυτικές Διεκπεραιώσεις

Αναλαμβάνουμε κάθε είδους διεκπεραιώσεις που αφορούν σε ναυτιλιακά θέματα με το ελάχιστο κόστος και σε ελάχιστο χρόνο.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

nautikos.gr

2ας Μεραρχίας 11, 2ος Όροφος - Γραφείο 1, Τ.Κ. 185 35, Πειραιάς

Τηλ. 2130887322

Κιν. 6942 956 577

Κιν. 6975 569 477

Like us

Σύνδεση Χρήστη

Search